Phần này bao gồm những luật của Việt Nam hoàn toàn tập trung vào NKT và những luật khác về các chủ đề khác nhau kèm theo tài liệu tham khảo cụ thể liên quan đến NKT
Việt Nam được thể hiện trên bản đồ của khu vực và là một quốc gia ven biển nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

Bản đồ Việt Nam

Các luật này được thông qua tại Việt Nam trong thời gian từ 2005 - 2013. Một số tài liệu có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, và điều này được thể hiện trong tên của tập tin.