Chúng tôi cung cấp thông tin về việc thực thi quyền của người khuyết tật.

Nhu cầu

Người khuyết tật trên toàn thế giới đóng một vai trò quan trọng đối với sự lớn mạnh và phát triển của cộng đồng. Tuy nhiên, sự tham gia và đóng góp của người khuyết tật đối với cộng đồng của họ vẫn còn bị hạn chế. Mặc dù hệ thống pháp luật và chính sách đã được ban hành nhằm bảo vệ quyền của người khuyết tật nhưng người khuyết tật vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử của xã hội cũng như sự hạn chế trong các cơ hội tiếp cận. Điều này là do luật pháp và chính sách chưa được thực thi và giám sát hiệu quả.

GlobalDisabilityRightsNow.org là website  cung cấp các thông tin, công cụ và các mô hình thực hành tốt và toàn diện nhằm hỗ trợ quá trình thực thi chính sách bảo vệ quyền của người khuyết tật.

Chúng tôi có thể cung cấp những gì?

Website này chủ yếu dựa trên những kinh nghiệm từ phong trào đấu tranh vì quyền lợi của người khuyết tật tại Hoa Kỳ và Luật Người khuyết tật Hoa Kỳ  (Americans with Disabilities Act - ADA), cũng như dựa trên kinh nghiệm của các nhà hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật tại các quốc gia tham gia dự án RightsNow! và tại các khu vực khác, chúng tôi sẽ chia sẻ những nội dung sau:

 • Các công cụ thực tiễn
 • Các phân tích pháp lý
 • Các trường hợp điển hình và các chiến lược
 • Các nguyên tắc cơ bản trong luật pháp về quyền của người khuyết tật
 • Thông tin và dịch vụ trợ giúp

Các nội dung chúng tôi cung cấp sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các đối tượng người đọc/người sử dụng khác nhau như: Các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và các tổ chức của người khuyết tật (Hội NKT). Ví dụ:

 • Các Hội NKT có thể tiếp cận với các thông tin, ý tưởng và chiến lược để thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội khác, các nhà hoạch định chính sách và các cán bộ thực thi chính sách liên quan tới việc triển khai luật về người khuyết tật một cách hiệu quả.
 • Các tổ chức xã hội cũng như các cơ quan nhà nước có thể tiếp cận với các thông tin chính xác về việc áp dụng các luật và chính sách về quyền của người khuyết tật, các chiến lược hiệu quả nhằm  triển khai và giám sát việc thực thi hệ thống pháp luật cấp quốc gia và cấp địa phương, cũng như Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người khuyết tật.

Một số nội dung được thiết kế riêng cho các quốc gia tham gia dự án RightsNow (Ác-mê-ni-a, Gua-tê-ma-la, Kê-ni-a, Mê-hi-cô, Pê-ru, và Việt Nam). Tuy nhiên, nhiều nguyên tắc, khái niệm, công cụ và nội dung có thể phù hợp cho tất cả các đối tượng độc giả, cộng đồng và quốc gia.  Hầu hết các nội dung đều được viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số nội dung được viết bằng tiếng Ác-mê-ni-a, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ đơn giản.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để chia sẻ các thông tin trên webstie này, tuy nhiên, xin quý độc giả lưu ý rằng một số đường dẫn và tài liệu từ các nguồn bên ngoài có thể không tuy cập được. Trong trường hợp đó, quý độc giả nên liên hệ trực tiếp với tác giả của tài liệu và đề nghị tác giả cung cấp tài liệu theo định dạng mà quý vị có thể truy cập được. Trừ những nội dung mà nhóm dự án là tác giả thì sẽ có sẵn tất cả các định dạng và quý vị có thể truy cập được..

Các chủ điểm chính

Thông tin trên website của chúng tôi được chia thành 9 chủ điểm chính:

 1. Các phương án thay thế cho việc đưa người khuyết tật vào các cơ sở tập trung
 2. Giáo dục
 3. Lao động/ việc làm
 4. Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
 5. Người khuyết tật là dân tộc thiểu số
 6. Công nghệ thông tin
 7. Tiếp cận môi trường xung quanh và cơ sở hạ tầng
 8. Luật pháp và chính sách
 9. Phụ nữ khuyết tật

Dự án RightsNow!

Website GlobalDisabilityRightsNow.org được quản lý bởi tổ chức Mobility International USA (MIUSA) thông qua dự án “RightsNow!: Strong Communities through Enforcing the Rights of Persons with Disabilities” (dự án Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh bằng cách thúc đẩy việc thực hiện Quyền của Người khuyết tật” và cộng tác với các tổ chức triển khai dự án RightsNow! tại Hoa Kỳ.

Dự án RightsNow! cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước tại 4 quốc gia tham gia dự án, đó là Ác-mê-ni-a, Gua-tê-ma-la, Kê-ni-a, Mê-hi-cô, Pê-ru, và Việt Nam. Để biết thêm về dự án RightsNow!, mời quý vị xem website của MIUSA.

Consortium Partners

Tổ chức MIUSA (Mobility International USA – Tổ chức Vận động Quốc tế Hoa Kỳ)

MIUSA là một tổ chức người khuyết tật thành lập vào năm 1981 với sứ mệnh nâng cao khả năng lãnh đạo và quyền của người tật trên toàn cầu. Thông qua các chương trình đổi mới, MIUSA đang xây dựng những kết nối để tạo ra một kỷ nguyên mới, nơi người khuyết tật sẽ có một vị trí xứng đáng của mình trong cộng đồng thế giới. MIUSA là đối tác chính và quản lý dự án RightsNow! Website: www.miusa.org.

Quỹ DREDF (Disability Rights Education & Defense Fund – Quỹ Bảo vệ và Giáo dục)

DREDF là một trung tâm hàng đầu của Hoa Kỳ về luật và chính sách dân sự. Trung tâm này do các cá nhân khuyết tật và cha mẹ của trẻ em khuyết tật sáng lập và điều hành. Được thành lập năm năm 1979, DREDF hoạt động để tạo ra một thế giới nơi người khuyết tật có thể đóng góp, phát triển tiềm năng và cải thiện cuộc sống. Website: www.dredf.org.

Quỹ IFES (International Foundation for Electoral Systems – Quỹ Quốc tế về các Hệ thống bầu cử)

IFES là một tổ chức đi đầu trên toàn cầu trong việc thúc đẩy dân chủ và quản trị tốt và hỗ trợ tất cả các công dân có quyền tự do tham gia vào quá trình bầu cử. Từ năm 1998, IFES đã luôn tạo cơ hội để người khuyết tật tham gia vào các hoạt động của tổ chức. IFES đã phát triển trang web www.ElectionAccess.org, một trung tâm thông tin trực tuyến toàn cầu về quyền của người khuyết tật và sự tham gia của người khuyết tật trong các vấn đề chính trị. Website: www.ifes.org.

Tổ chức USIDC (U.S. International Council on Disabilities – Tổ chức Khuyết tật Quốc tế Hoa Kỳ)

USICD là một tổ chức người khuyết tật cam kết vận động và hành động để thúc đẩy các chương trình nghị sự về quyền của người khuyết tật trên toàn cầu. Thông qua một loạt các dự án và chương trình, USICD thúc đẩy việc lắng nghe và tham vấn tiếng nói của người khuyết tật cũng như tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia vào các chính sách và viện trợ quốc tế của Hoa Kỳ. Đồng thời, USICD cũng tạo điều kiện cho các tổ chức về quyền của người khuyết tật tại Hoa Kỳ có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ với các tổ chức đối tác trên toàn cầu. Website: www.usicd.org.